topvrouw

Download mijn
gratis e-bundel

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN TOPVROUW.NL

 1.Definities

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. aanbieder: Topvrouw.nl, onderdeel van Reitsma consulting bv, gevestigd te Zevenbergen;
 2. afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst, product of adviesopdracht van aanbieder wenst af te nemen/afneemt;
 3. deelnemer: een door afnemer aangewezen deelnemer aan een programma;
 4. overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van diensten of koop van producten tussen aanbieder en afnemer en alle verdere handelingen tussen aanbieder en afnemer betreffende de verkoop en levering van diensten of producten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden;
 5. producten: de door aanbieder aan afnemer al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde producten, zoals E-books;
 6. diensten: de door aanbieder aan afnemer te leveren of geleverde eendaagse opleidingsdiensten, zoals workshop, training, event en opleiding;
 7. programma: een door aanbieder aangeboden programma met verschillende op elkaar afgestemde onderdelen, zoals trainingsdag, experimenteerdag, workshop en/of opleidingsdag, een-op-een gesprekken, die worden gegeven over een langere periode, zoals nader beschreven in informatiemateriaal van aanbieder;
 8. adviesopdracht: een door afnemer gevraagde opdracht tot uitvoering van een specifieke advies;
 9. algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op de levering van producten en diensten en programma’s door aanbieder aan afnemer, alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals een aanbod en leveranties.
 2. Voor deelname aan eendaagse diensten (workshop, training, event of opleiding), niet zijnde een onderdeel van een programma, en adviesopdrachten gelden tevens specifieke voorwaarden zoals beschreven in respectievelijk artikel 10 en 11.
 3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (inclusief die van afnemer) is uitgesloten.
 4. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
 5. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.
 7. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 8. Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen aanbieder en afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van aanbieder wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.
 9. Het aanbod van aanbieder is uitsluitend gericht op afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3. Totstandkoming van de overeenkomst voor diensten, producten en programma’s

 1. De overeenkomst voor het volgen van een programma of dienst komt tot stand door ondertekening door afnemer van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door digitale aanmelding door afnemer conform de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden van aanbieder, gevolgd door een schriftelijke mededeling door aanbieder van de acceptatie van afnemer en de door haar aangewezen (extra) deelnemer in het programma aan aanbieder.
 2. Afnemer of deelnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen. Deze periode gaat in op de datum dat afnemer of deelnemer via een (digitaal) aanmeldingsformulier heeft aangegeven deel te willen nemen.
 3. Aanbieder zal de potentiële afnemer zo spoedig mogelijk per e-mail informeren aan het door de betreffende partij aangegeven e-mailadres of zij al dan niet zijn geaccepteerd in het programma.
 4. Zolang de in artikel 3.3 genoemde mededeling niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst betreffende het volgen van een programma tot stand en kan de afnemer de aanmelding annuleren.
 5. De overeenkomst tot koop van een product en/of dienst komt tot stand door elektronische aanvaarding van afnemer van het onlineaanbod daartoe van aanbieder en door elektronische aanvaarding van de algemene leveringsvoorwaarden.
 6. Aanbiedingen van aanbieder zijn niet bindend totdat tussen aanbieder en afnemer een overeenkomst tot stand is gekomen.

4. Prijzen

 1. Prijzen zijn onverbindend, tenzij opgenomen in een overeenkomst. De meest actuele prijzen van aanbieder zijn vermeld op de website of de schriftelijke informatie van aanbieder.
 2. De door aanbieder opgegeven prijzen voor programma’s, producten en diensten zijn vrijgesteld van btw, daar aanbieder is geregistreerd bij het CRKBO en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Adviesdiensten van aanbieder zijn btw-plichtig.
 3. Reis- en verblijfkosten in verband met het volgen van onderdelen van een programma op locatie en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Betaling en facturering

 1. Afnemer dient verschuldigde bedragen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeen gekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Afnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.
 2. Indien voor de levering van diensten, producten of programma’s vooruit moet worden betaald, kan afnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan aanbieder heeft plaatsgevonden.
 3. Aanbieder zendt afnemer facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren programma’s diensten en producten. Aanbieder is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door afnemer aangegeven e-mailadres.
 4. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 5. Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van aanbieder, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van aanbieder aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 6. Indien afnemer niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is afnemer vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden. Dit geldt onverminderd het recht van aanbieder op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
 7. Alle kosten van invordering van het door afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door aanbieder ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht ten minste 15% van het in te vorderen bedrag te zijn en bedragen minimaal € 75,–.
 8. Afnemer dient klachten betreffende facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief met bericht van ontvangst bij aanbieder te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door afnemer, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.
 9. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij aanbieder openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door afnemer.

6. Verplichtingen van afnemer en deelnemer bij de uitvoering van een dienst en/of programma

 1. Afnemer dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door aanbieder gevraagde en/of voor de dienst of programma benodigde essentiële informatie.
 2. Een deelnemer is gebonden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen.
 3. Afnemer staat er voor in dat zij en een door haar aangewezen deelnemer zich houden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen die (mede) van toepassing zijn op deelnemers.
 4. De onderdelen van een dienst of programma dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het programma.
 5. Afnemer resp. een door haar aangewezen deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een programma of dienst.

7. Rechten van aanbieder betreffende de uitvoering van een programma

Aanbieder is gerechtigd:

 1. om de inhoud van een dienst of programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
 2. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de dienst of programma;
 3. de planning van onderdelen van een dienst of programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
 4. te bepalen welke begeleider/trainer een dienst of programma zal geven, en eventueel een begeleider/trainer tussentijds te vervangen;
 5. bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een dienst of programma voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde afnemers (deelnemers) ontvangen hiervan bericht, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;
 6. (tussentijds) de deelname van een bepaalde afnemer (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende afnemer/deelnemer ontvangt hiervan bericht, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

8. Annulering door/opzegging van en verhindering van afnemer/deelnemer bij een dienst of programma

 1. Afnemer is gerechtigd deelname door haar of een deelnemer te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een dienst of programma op te zeggen.
 2. Annulering van deelname aan een dienst of programma, respectievelijk opzegging van de overeenkomst voor een programma, dient te geschieden door afnemer door middel van een aangetekende brief aan het adres van aanbieder of een e-mail waarbij de afnemer actief vraagt om een (geautomatiseerde) ontvangstbevestiging van aanbieder. De brief of de e-mail dient te worden gestuurd naar het (e-mail) adres dat is vermeld op de website van aanbieder. Tot 4 weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 25% van het totaalbedrag. Tot 2 weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50% van het totaalbedrag. Daarna zijn de volledige kosten van deelname verschuldigd.
 3. Bij (tussentijdse) annulering/opzegging door afnemer van een programma is aanbieder niet gehouden tot restitutie van het door afnemer betaalde bedrag, en afnemer is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan aanbieder te voldoen.
 4. Het in artikel 8.1, 8.2 en 8.3 bepaalde geldt behoudens het recht van afnemer om deelname aan een programma te annuleren indien afnemer (deelnemer) tijdens de eerste dag van de start van het programma heeft bemerkt dat het gebodene niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet. Afnemer (deelnemer) dient aanbieder hierover aan het eind van de eerste dag van de start van het programma te informeren, en dit uiterlijk de dag daarna schriftelijk te bevestigen. Binnen 14 werkdagen daarna worden vooruitbetaalde bedragen, verminderd met de niet restitueerbare aanbetaling, aan afnemer gerestitueerd, mits ontvangen cursusmaterialen zijn geretourneerd. Restitutie vindt niet plaats ingeval een vervangende deelnemer zal deelnemen aan het programma zoals bepaald in artikel 8.5.
 5. Bij annulering van deelname voorafgaande aan een programma afnemer gerechtigd binnen 14 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat aanbieder vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.
 6. Verplaatsing van geplande een-op-eengesprekken of andere activiteiten in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van aanbieder. Bij verplaatsing van een-op-een gesprekken of andere activiteit kan aanbieder, indien dit in het aanmeldformulier expliciet is weergegeven, een vergoeding vragen. Gemiste gesprekken of andere activiteiten kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.

 9. Annulering door aanbieder tussentijds bij een programma

 1. Aanbieder is gerechtigde de bedragen voor de inmiddels al geleverde prestaties binnen 14 dagen na annulering.

10. Specifieke voorwaarden voor een (eendaagse) dienst

 1. Deelname is op volgorde van inschrijving. Bij ‘overinschrijving’ wordt een wachtlijst opgesteld.
 2. De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum maar vóór de start van de dienst betaald te worden. Deze termijn geldt ook als bedenktermijn.
 3. Bij onverhoopte verhindering van deelname is het mogelijk dat in overleg met Topvrouw.nl de gereserveerde plaats kosteloos wordt ingenomen door een vervanger.
 4. Bij onvoldoende inschrijving vindt de bijeenkomst of activiteit geen doorgang. Hiervan wordt de inschrijver uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bijeenkomst over geïnformeerd.
 5. Indien een bijeenkomst door onvoorziene omstandigheden geen doorgang vindt, ontvangen de ingeschreven hun betaalde inschrijfgeld terug.

11. Specifieke voorwaarden voor een adviesopdracht

 1. Adviesopdrachten komen tot stand door ondertekening van afnemer en aanbieder van een offerte of opdrachtbevestiging, dan wel doordat aanbieder daadwerkelijk uitvoering geeft aan de geoffreerde werkzaamheden. Een offerte of opdrachtbevestiging bevat tenminste een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de opdracht, het te hanteren tarief, alsmede de wijze van declareren.
 2. De offertes van aanbieder zijn gebaseerd op de informatie die door de afnemer is verstrekt. De afnemer staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Aanbieder zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren (inspanningsverplichting).
 3. Aanbieder rapporteert regelmatig aan de afnemer inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen.
 4. Het honorarium en de kosten worden bij adviesopdrachten maandelijks per declaratie in rekening gebracht. Alle door aanbieder medegedeelde tarieven zijn exclusief btw en exclusief kosten door aanbieder gemaakt in het kader van de voorbereiding en uitvoering van de opdracht, waaronder begrepen kantoorkosten en reis- en verblijfkosten.
 5. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, bij gebreke waarvan vertragingsrente door de afnemer verschuldigd zal zijn van 1,5% per maand. Maandelijks wordt het bedrag waarover rente is verschuldigd, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand. Is de afnemer in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in zijn verplichtingen, dan komen redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

12. Aansprakelijkheid

 1. Aanbieder spant zich naar beste inzicht en vermogen bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende een programma, dienst en/of adviesopdracht. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop aanbieder geen invloed kan uitoefenen. Aanbieder verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden.
 2. Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van aanbieder beperkt tot het eventueel leveren van een vervangend product dan wel tot terugbetaling van het door afnemer betaalde bedrag ingeval van een ondeugdelijke levering.
 3. Aanbieder is niet aansprakelijk:
  1. jegens afnemer/deelnemer(s) voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van aanbieder.
  2. voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door aanbieder belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden.
  3. voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van afnemer/deelnemer(s) bij de naleving van de in artikel 4 opgenomen verplichtingen of eventuele gevolgschade van implementatie in de organisatie van afnemer van tijdens een programma, dienst of adviesopdracht opgestelde documenten en plannen, zoals plannen van aanpak.
 4. Indien en voor zover op aanbieder enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van aanbieder de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.
 5. Afgezien van de in artikel 4 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van aanbieder in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
 6. Afnemer/deelnemer zal personeelsleden van aanbieder nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een overeenkomst.
 7. Iedere vordering jegens aanbieder, behalve een vordering die door aanbieder is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 8. De werknemers van aanbieder kunnen zich jegens afnemer/deelnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij bij die overeenkomst zelf partij.

 13. Overmacht

 1. Indien aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van aanbieder op betaling door afnemer voor reeds door aanbieder verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 2. Aanbieder zal afnemer/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte van een begeleider/trainer, verplaatsing van geprogrammeerde diensten.
 3. In geval van opschorting zal aanbieder alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
 4. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor aanbieder tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een begeleider/trainer, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van aanbieder kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens afnemer/deelnemer (verder) nakomt.

14. Uitvoering door derden

 1. Aanbieder is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

 15. Vertrouwelijkheid

 1. Aanbieder zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van afnemer (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of aanbieder daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.
 2. Afnemer resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van aanbieder of andere afnemers/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door aanbieder/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

16. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten betreffende door aanbieder ontwikkelde diensten, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van aanbieder, e-zines, e-mails, modellen, technieken, adviezen, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van aanbieder en gehanteerde software berusten bij aanbieder of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
 2. Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbieder is het niet toegestaan om enig door aanbieder aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
 4. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door aanbieder geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

17. Opschorting en beëindiging

1. Indien:

  1. afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens aanbieder heeft voldaan;
  2. afnemer zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt;
  3. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van afnemer;

afnemer resp. deelnemer, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog, niet voldoet aan haar verplichtingen jegens aanbieder, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Aanbieder heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, (verdere) deelname van afnemer en/of de door afnemer aangewezen deelnemer(s) aan een programma te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere rechten van aanbieder op grond van de wet. Aanbieder is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de afnemer betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.

2. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

 18. Persoonsgegevens

 1. Aanbieder Aanbieder behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) en de Uitvoeringswet AVG.
 2. Indien en voor zover Topvrouw.nl voor de uitvoering van de overeenkomst hulppersonen inschakelt sluit Topvrouw.nl met die hulppersonen een verwerkersovereenkomst, die voldoet aan de voorschriften van de AVG en de belangen van de daarbij betrokken natuurlijke personen beschermt.
 3. Aanbieder neemt in een klantenbestand de naam-, (mail)adres en telefoongegevens op van afnemer en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals diensten, programma’s en andere events) door aanbieder.
 4. Afnemer en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.
 5. Indien een afnemer/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan aanbieder en aanbieder zal de informatievoorziening dan stop zetten.
 6. Aanbieder verwijst voor het uitgebreide Privacyreglement naar de website van Topvrouw.nl.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

 1. Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG, Vienna Convention) is niet van toepassing.
 2. Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslecht overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. De arbitrage zal plaatsvinden in Utrecht, Den Haag of in de gemeente waar Topvrouw.nl gevestigd is. De arbiters zullen recht spreken naar de regelen van het recht. Het arbitraal college zal bestaan uit drie personen. De afnemer of deelnemer en Topvrouw.nl wijzen ieder een arbiter aan. De aldus aangewezen arbiters wijzen een derde aan, die zoveel mogelijk onafhankelijk zal zijn en zal optreden als voorzitter. Indien het geschil betreft incasso van onbetaalde declaraties, kan Topvrouw.nl kiezen voor de gewone, bevoegde rechter in Breda.

 20. Wijzigingen

 1. Aanbieder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer/deelnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien afnemer/deelnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling van aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

 

 Vastgesteld op 1 augustus 2020

css.php